آژانس مدلین

برچسب: جعل درخواست بین سایتی (CSRF)

امنیت سایت

به طور منظم، ما در مورد از دسترس نبودن وب سایت ها به دلیل حملات انکار سرویس، یا نمایش اطلاعات تغییر یافته (و اغلب مخرب) در صفحات اصلی خود می شنویم.

ادامه مطلب »