برچسب: افزودن فاویکون به وردپرس قدیمی (4.2 یا پایین تر)